Aanleg van de stationsomgeving goedgekeurd onder voorwaarde dat Infrabel en NMBS de parkings niet betalend maakt (gemeenteraad september 2018)

Op de gemeenteraad van 20 september 2018 kwam de heraanleg van de stationsomgeving aanbod. De gemeenteraad diende de aanleg van de wegen en de parkings rondom het station goed te keuren.

Er werd voorgesteld om de aanleg van de wegen goed te keuren, onder de strikte voorwaarde dat er een studie zou worden opgestart om een fietstunnel aan te leggen.

Op vraag van sp.a en groen werd daar nog een extra voorwaarde aan toegevoegd: de voorwaarde dat de parkings rond het station niet betalend mogen worden. Als de parkings rond het station betalend zouden zijn, dan zou dit het gebruik van het openbaar vervoer in onze gemeente nog meer afremmen en nog meer file richting E40 creëren. Daarom hebben we die voorwaarde ook nog laten inschrijven in het besluit van de gemeenteraad.

Vraag in verband met de mobiliteitsproblemen in de wijk Turkije (gemeenteraad juli 2018)

Vraag gesteld in de gemeenteraad van 5 juli 2018

In de gemeenteraad van 22 februari 2018 kaartte ik reeds de mobiliteitsproblemen in de wijk ‘Turkije’ aan, meer bepaald de hoge parkeerdruk in de omliggende straten en de verkeersleefbaarheid. De schepen antwoordde op mijn eerste vraag inzake de parkeerdruk dat er een nieuw overleg zou volgen met De Zande om de verkeersafwikkeling in zijn totaliteit te bespreken. Wat is de uitkomst van dit overleg? De schepen antwoordde op mijn tweede vraag dat er op korte termijn zou worden samengezeten met de dienst mobiliteit en de politie om na te gaan wat het effectieve probleem is, alsook de mogelijkheden te bekijken die een antwoord bieden op dat probleem. Is dat ondertussen gebeurd, en zo ja, wat is de uitkomst hiervan?

Schepen Jos Sypré antwoordt dat er een aanvraag van de gemeenschapsinstelling De Zande naar “Brussel” lopende is om financiering te krijgen voor de aanleg van een parking van 30 wagens in de tuin van De Zande, en dit ter hoogte van het vroegere tandartsgebouw dicht bij de Kanunnik Davidstraat.
De parking zou door de medewerkers, maar ook door particulieren kunnen gebruikt worden. In afwachting van de nieuwe parking zal de directie van De Zande haar personeel er blijven aan herinneren om langs de Stationsstraat te parkeren. Concreet overleg met de politie is er nog niet geweest, al heeft de burgemeester tijdens z’n wekelijks overleg met de politiecommissaris het parkeerprobleem al aangekaart. In een eerste fase wordt wel reeds nagegaan hoe het parkeren in de Kanunnik Davidstraat kan verbeterd worden.

Een sociaal, zorgzaam en ecologisch Beernem

Het volledige programma van het kartel sp.a-groen vindt u terug op de website van ons kartel.

Wij willen:

  • een sociaal, zorgzaam en ecologisch Beernem
  • een progressieve, warme, open, rechtvaardige, diverse en solidaire samenleving.

Tegenover angst en verdeeldheid zetten wij menselijkheid en verbondenheid.

Wij doen dit door voor Beernem volgende doelen na te streven (klik op de links om meer te lezen over onze programmapunten) :

 

Provincie West-Vlaanderen als drijvende kracht achter lokale initiatieven

Het programma van onze partij voor de provincieraadsverkiezingen kan je terugvinden op de website van sp.a West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen staat dicht bij de Vlaamse overheid én de gemeenten. Dat geeft ons een helikopterzicht, terwijl we ook met beide voeten op het terrein staan. Vandaar onze unieke rol: de provincie is jouw streekmotor, de drijvende kracht achter lokale initiatieven. s.pa is vastberaden om die motor de volgende jaren draaiende houden – of het toerental zelfs te verhogen.

Onze standpunten samengevat in drie thema’s:

 

Kinderopvang? Plan Kinderopvang!

Het is zomer. Net zoals voor veel ouders van jonge kinderen, is het voor ons een hele puzzel om 8 weken opvang te vinden voor Achiel. Grootouders, (schoon)broer en (schoon)zus springen in, en wij, wij hebben geluk. We wonen in Beernem en hebben er een buitenschoolse kinderopvang waar voldoende plaats is. Je kan er je kindje gewoon brengen, zonder te reserveren. Dit vergt heel wat flexibiliteit van het personeel, maar heeft het voordeel dat als je ouder altijd bij de kinderopvang terecht kan, op voorwaarde dat je kindje is ingeschreven.

De gemeente organiseert ook 4 themakampen. De kampen begin juli en eind augustus waren na een uur volzet. Mama was te laat, de inschrijvingen begonnen om 18u, maar mama was nog onderweg naar huis van het werk. Tijdens het bouwverlof is er nog plaats vrij, Achiel kan dus toch gaan, echter niet op de momenten waarop ik opvang het meest nodig had. Gelukkig is de kinderopvang gewoon open en kan Achiel daar terecht.

Ook de komende 6 jaar zijn investeringen in de kinderopvang broodnodig; zie hier onze actiepunten:

  • Uitbreiding capaciteit themakampen begin juli & eind augustus;
  • Voldoende investeringen in onze kinderopvanglocaties en nieuw speelmateriaal voor de kinderen;
  • De job van kinderbegeleider voldoende aantrekkelijk maken zodat we de huidige flexibiliteit voor ouders kunnen behouden;
  • Uitbouw van een ‘Brede Buurtschool’ zodat kinderen tijdens de naschoolse opvang de kans krijgen om te sporten, naar de bibliotheek te gaan, enz. zonder dat ouders zich in bochten moeten wringen om hun kinderen naar activiteiten te brengen;
  • Ondersteuning van de onthaalouders en crèches zodat voldoende plaatsen gegarandeerd blijven voor de allerkleinsten (0-3 jaar);
  • Inzet van het Lokaal Overleg Kinderopvang om kinderarmoede op te sporen en te bestrijden.
  • Verdere uitbouw van het Huis van het Kind

Armoede stijgt opnieuw in Beernem (gemeenteraad juni 2018)

Tussenkomst naar aanleiding van het jaarverslag OCMW 2017

Het aantal mensen met een leefloon is gestegen van 76 mensen naar 88 mensen, een stijging van 14%. Het jaar daarvoor bedroeg de stijging maar liefst 12%. Dus op 2 jaar tijd, 26% meer mensen met een leefloon.

Het aantal tussenkomsten inzake financiële steun is het afgelopen jaar erg gestegen. In 2016 ging het om 818 personen, in 2017 al om 880 personen. Opvallend is dat de tussenkomsten in de huur en de huurwaarborg erg gestegen zijn, wat erop wijst dat meer mensen dus moeite hebben om de huur van hun woning te betalen. Ook de tussenkomsten in de energiekosten zijn gestegen, wat erop wijst dat steeds meer mensen moeite hebben om hun energiefactuur te betalen.

Sinds 2012 worden ook steeds meer mensen doorverwezen naar alternatieve, materiële hulp, zoals voedselpakketten. In 2015 werden 121 mensen doorverwezen naar vzw de Notenkraker, in 2016 ging het al om 157 mensen, dat was een stijging met maar liefst 23% en in 2017 gaat het al om 240 mensen. Tussen op 2 jaar tijd is dat een verdubbeling van mensen die materiële hulp moeten krijgen omdat ze gewoonweg niet rond komen.

Het aantal mensen in schuldmiddeling is ook dit jaar opnieuw gestegen, van 150 dossiers naar 167 dossiers.

Deze cijfers weerspiegelen enkel de mensen die effectief hulp krijgen van het OCMW. Daarnaast is er ook nog heel wat verborgen armoede die geregistreerd wordt omdat mensen het Sociaal Huis niet bereiken omdat de drempel om naar het OCMW te stappen veel te hoog is, of omdat zij niet op de hoogte zijn van hun rechten.

Sp.a & Groen Beernem willen de volgende legislatuur inzetten op een verantwoordelijk sociaal beleid. De volgende legislatuur willen we het budget voor het sociaal beleid verhogen, het aanstellen van een schepen verantwoordelijk voor armoedebestrijding, het invoeren van een armoedetoets die de impact van nieuwe beleidsmaatregelen om mensen in armoede nagaat, het actief opsporen van verdoken armoede via een sociaal buurtnetwerk en willen we onze sociaal werkers naar mensen in armoede toesturen, naar analogie van het MISSION-project in Kortrijk. We steken daarvoor onze hand uit naar elke partij die ons wil helpen om iets te doen aan de stijgende armoede in Beernem.

Vicky Reynaert kaart verslechterende dienstverlening NMBS in Beernem aan bij minister voor mobiliteit Bellot

Onderstaand artikel verscheen in Het Brugsch Handelsblad van 25 mei 2018 (zie ook onderaan dit bericht)

Vicky Reynaert, sp.a-gemeenteraadslid in Beernem en lijsttrekker voor de provincieraad, bracht de steeds verslechterende dienstverlening van de NMBS in Beernem opnieuw onder de aandacht van de federale minister bevoegd voor mobiliteit, François Bellot. David Geerts, volksvertegenwoordiger voor sp.a in het federaal parlement, stelde op haar verzoek een schriftelijke vraag over het aantal treinreizigers, het aantal stoptreinen en de heraanleg van de stationsomgeving in Beernem.

Op de opmerking van Vicky dat het reizigersaantal in Beernem gedaald is van 799 reizigers per week in 2013, voor de invoering van het nieuwe vervoersplan, naar 652 in 2015 (na invoering vervoersplan), antwoordde de minister dat het aantal reizigers tussen Gent en Brugge stabiel is gebleven. Vicky Reynaert betreurt dan ook dat de NMBS geen rekening houdt met het sterk dalende reizigersaantal in Beernem, maar enkel kijkt naar de reizigersaantallen in de grote steden.

De NMBS wenst de verbinding tussen de grote steden Brugge en Gent zo snel mogelijk te houden. In deze visie wordt echter totaal geen rekening gehouden met de effecten die de afschaffing van de stoptreinen heeft op de mobiliteitsstromen in de kleinere gemeenten. De files aan de op- en afrit in Beernem worden steeds langer, onder andere omdat mensen gedwongen worden om hun auto te nemen om naar het dichtstbijzijnde grootste station te rijden. Een bijkomende stop in Beernem, het op twee na grootste station op de lijn Gent-Brugge, voor één van de 4 treinen zou slechts 2 minuten extra reistijd betekenen. De voordelen van de bijkomende stop voor reizigers uit Beernem, Oostkamp, Damme, Wingene, … en voor de mobiliteit in Beernem wegen niet op tegen die zeer beperkte extra reistijd; aldus Vicky.

De minister geeft in zijn antwoord verder aan dat het niet de bedoeling is om de wagenparkings en de fietsenstallingen die de NMBS beheert aan het station van Beernem, betalend te maken, toch niet ‘op korte termijn’. Vicky: ‘Het is de bedoeling om mensen zoveel mogelijk aan te moedigen het openbaar vervoer te gebruiken. Als men de parking aan het station betalend zou maken, zou dan een extra drempel betekenen om effectief de trein te nemen. Dat de parking niet betalend wordt, is dan ook zeer een goede zaak. Het zinnetje ‘op korte termijn’ stelt mij echter niet helemaal gerust. We willen uiteraard dat deze parking nooit betalend wordt’.

In de nieuwe plannen voor de herinrichting van de stationsomgeving die Infrabel en de NMBS onlangs presenteerden in Beernem, blijkt dat er geen fietserstunnel voorzien is. Ook uit het antwoord van de minister blijkt dat die fietserstunnel er niet komt. Vicky Reynaert: ‘een gemiste kans om het fietsverkeer in Beernem te stimuleren’.

20180525_Krant-van-West-Vlaanderen-Brugsch-Handelsblad-Brugge_p-53

 

Statiegeldalliantie-saga in de Beernemse gemeenteraad (april 2018)

Verbazing bij sp.a en groen in de gemeenteraad van april 2018

Beide partijen vroegen op 25 januari 2018 aan de gemeenteraad dat Beernem zich zou aansluiten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Vlaamse Regering dat er statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en grote en kleine plastic flessen. Statiegeld zorgt er immers voor veel minder zwerfafval (tot een daling met wel 40%), voor minder dierenleed, minder opruimkosten en een betere recycleren van waardevolle materialen.

De meerderheid gaf aan het een krachtiger signaal te vinden als IVBO (onze afvalintercommunale) zich zou aansluiten bij de statiegeldalliantie. IVBO verenigt immers 9 gemeenten. Groen en sp.a stemden aldus in met het voorstel van meerderheidspartijen CD&V en N-VA om de vraag voor te leggen aan IVBO, op voorwaarde dat ons voorstel opnieuw behandeld zou worden op de gemeenteraad van april 2018 als IVBO zou beslissen zich niet aan te sluiten.

In maart 2018 besliste IVBO om niet toe te treden tot de statiegeldalliantie. Op de gemeenteraad van april 2018 agendeerden de meerderheidspartijen het punt aldus opnieuw op de agenda. Alleen werd nogal ‘creatief’ omgesprongen met ons oorspronkelijke voorstel, aangezien CD&V en N-VA voorstelden dat Beernem een brief zou schrijven naar minister Schauvliege, en daarbij argumenteerden dat het schrijven van een brief een ‘grotere impact’ zou hebben dan aansluiting bij de statiegeldalliantie…

Baat het niet, dan schaadt het uiteraard ook niet, zo dachten we. We willen ons immers aansluiten bij de vraag naar de invoering van statiegeld. Constructief en met dat doel voor ogen, schaarden sp.a en groen zich achter het voorstel van de beide meerderheidspartijen om de brief te schrijven. Aangezien het één (een brief) het ander (aansluiting statiegeldalliantie) absoluut niet uitsluit en aangezien alle partijen dus duidelijk voor de invoer van statiegeld zijn, stelden we voor dat Beernem zich toch ook zou aansluiten bij de statiegeldalliantie.

Groot was onze consternatie toen we vaststelden dat CD&V en N-VA de aansluiting doodleuk afkeurden, jammer genoeg enkel en alleen maar omdat het voorstel van de oppositiepartijen komt….

 

 

CD&V en N-VA meerderheid geeft met verkoop van de Boeie definitieve doodsteek aan de dorpskern van Beernem (gemeenteraad april 2018)

Op 26 april 2018 besliste de gemeenteraad om de Boeie definitief te verkopen. Sp.a en Groen verzetten zich tegen de verkoop van de Boeie.

De dorpskern van Beernem, met de Bloemendalestraat als centrale as, is steeds minder het kloppend hart van Beernem. Vele handelaars zijn verdwenen en er zijn veel appartementen in de plaats gekomen. Nu heeft de meerderheid ook de site van de Boeie verkocht. De grond kan volgens de gemeenteraadsbeslissing als 1 lot verkocht worden, of in 2 loten waarbij langs het Elzenbosselke ‘eengezinswoningen of duplexwoningen’ kunnen komen, terwijl er aan de kant van de Bloemendale ‘eengezinswoningen of meergezinswoningen’ kunnen gebouwd worden. Aan de kant van de Bloemendaelestraat kunnen er dus met andere woorden opnieuw appartementen bij komen. Gezien de vooropgestelde voorkoopprijs (€485 000 voor de grond in zijn geheel of €335 000 voor het lot gelegen langs de kant van de Bloemendalestraat) is de kans niet onbestaande dat er dus een appartementsgebouw wordt neergepoot.

De ruimte waarop de Boeie momenteel staat is echter de enige ruimte die het nog mogelijk maakt om in de Bloemendalestraat een publieke functie te creëren die kan bijdragen aan de heropleving van de dorpskern van Beernem. Het is ook de enige ruimte die nog kan gebruikt worden om bijkomend groen te creëren of een speelpleintje voor de achterliggende wijken.

Opnieuw wordt eigendom van de gemeente verkocht, omdat de meerderheid geld nodig heeft. De vele investeringen (o.a. 1,8 miljoen euro voor Drogenbrood) wegen heel zwaar op het gemeentelijke budget en de schuld is opnieuw opgelopen tot 12,5 miljoen euro. Ondanks het feit dat zowel beweging.net als CD&V zich eerder tegen de verkoop van de Boeie verzetten, weegt de financiële opbrengst van de verkoop blijkbaar zwaarder door dan maatschappelijke overwegingen.

Artikel_DeBoeie