Een sociaal, zorgzaam en ecologisch Beernem

Het volledige programma van het kartel sp.a-groen vindt u terug op de website van ons kartel.

Wij willen:

  • een sociaal, zorgzaam en ecologisch Beernem
  • een progressieve, warme, open, rechtvaardige, diverse en solidaire samenleving.

Tegenover angst en verdeeldheid zetten wij menselijkheid en verbondenheid.

Wij doen dit door voor Beernem volgende doelen na te streven (klik op de links om meer te lezen over onze programmapunten) :

 

Provincie West-Vlaanderen als drijvende kracht achter lokale initiatieven

Het programma van onze partij voor de provincieraadsverkiezingen kan je terugvinden op de website van sp.a West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen staat dicht bij de Vlaamse overheid én de gemeenten. Dat geeft ons een helikopterzicht, terwijl we ook met beide voeten op het terrein staan. Vandaar onze unieke rol: de provincie is jouw streekmotor, de drijvende kracht achter lokale initiatieven. s.pa is vastberaden om die motor de volgende jaren draaiende houden – of het toerental zelfs te verhogen.

Onze standpunten samengevat in drie thema’s:

 

Kinderopvang? Plan Kinderopvang!

Het is zomer. Net zoals voor veel ouders van jonge kinderen, is het voor ons een hele puzzel om 8 weken opvang te vinden voor Achiel. Grootouders, (schoon)broer en (schoon)zus springen in, en wij, wij hebben geluk. We wonen in Beernem en hebben er een buitenschoolse kinderopvang waar voldoende plaats is. Je kan er je kindje gewoon brengen, zonder te reserveren. Dit vergt heel wat flexibiliteit van het personeel, maar heeft het voordeel dat als je ouder altijd bij de kinderopvang terecht kan, op voorwaarde dat je kindje is ingeschreven.

De gemeente organiseert ook 4 themakampen. De kampen begin juli en eind augustus waren na een uur volzet. Mama was te laat, de inschrijvingen begonnen om 18u, maar mama was nog onderweg naar huis van het werk. Tijdens het bouwverlof is er nog plaats vrij, Achiel kan dus toch gaan, echter niet op de momenten waarop ik opvang het meest nodig had. Gelukkig is de kinderopvang gewoon open en kan Achiel daar terecht.

Ook de komende 6 jaar zijn investeringen in de kinderopvang broodnodig; zie hier onze actiepunten:

  • Uitbreiding capaciteit themakampen begin juli & eind augustus;
  • Voldoende investeringen in onze kinderopvanglocaties en nieuw speelmateriaal voor de kinderen;
  • De job van kinderbegeleider voldoende aantrekkelijk maken zodat we de huidige flexibiliteit voor ouders kunnen behouden;
  • Uitbouw van een ‘Brede Buurtschool’ zodat kinderen tijdens de naschoolse opvang de kans krijgen om te sporten, naar de bibliotheek te gaan, enz. zonder dat ouders zich in bochten moeten wringen om hun kinderen naar activiteiten te brengen;
  • Ondersteuning van de onthaalouders en crèches zodat voldoende plaatsen gegarandeerd blijven voor de allerkleinsten (0-3 jaar);
  • Inzet van het Lokaal Overleg Kinderopvang om kinderarmoede op te sporen en te bestrijden.
  • Verdere uitbouw van het Huis van het Kind

Statiegeldalliantie-saga in de Beernemse gemeenteraad (april 2018)

Verbazing bij sp.a en groen in de gemeenteraad van april 2018

Beide partijen vroegen op 25 januari 2018 aan de gemeenteraad dat Beernem zich zou aansluiten bij de Statiegeldalliantie. De Statiegeldalliantie vraagt aan de Vlaamse Regering dat er statiegeld wordt ingevoerd op blikjes en grote en kleine plastic flessen. Statiegeld zorgt er immers voor veel minder zwerfafval (tot een daling met wel 40%), voor minder dierenleed, minder opruimkosten en een betere recycleren van waardevolle materialen.

De meerderheid gaf aan het een krachtiger signaal te vinden als IVBO (onze afvalintercommunale) zich zou aansluiten bij de statiegeldalliantie. IVBO verenigt immers 9 gemeenten. Groen en sp.a stemden aldus in met het voorstel van meerderheidspartijen CD&V en N-VA om de vraag voor te leggen aan IVBO, op voorwaarde dat ons voorstel opnieuw behandeld zou worden op de gemeenteraad van april 2018 als IVBO zou beslissen zich niet aan te sluiten.

In maart 2018 besliste IVBO om niet toe te treden tot de statiegeldalliantie. Op de gemeenteraad van april 2018 agendeerden de meerderheidspartijen het punt aldus opnieuw op de agenda. Alleen werd nogal ‘creatief’ omgesprongen met ons oorspronkelijke voorstel, aangezien CD&V en N-VA voorstelden dat Beernem een brief zou schrijven naar minister Schauvliege, en daarbij argumenteerden dat het schrijven van een brief een ‘grotere impact’ zou hebben dan aansluiting bij de statiegeldalliantie…

Baat het niet, dan schaadt het uiteraard ook niet, zo dachten we. We willen ons immers aansluiten bij de vraag naar de invoering van statiegeld. Constructief en met dat doel voor ogen, schaarden sp.a en groen zich achter het voorstel van de beide meerderheidspartijen om de brief te schrijven. Aangezien het één (een brief) het ander (aansluiting statiegeldalliantie) absoluut niet uitsluit en aangezien alle partijen dus duidelijk voor de invoer van statiegeld zijn, stelden we voor dat Beernem zich toch ook zou aansluiten bij de statiegeldalliantie.

Groot was onze consternatie toen we vaststelden dat CD&V en N-VA de aansluiting doodleuk afkeurden, jammer genoeg enkel en alleen maar omdat het voorstel van de oppositiepartijen komt….

 

 

CD&V en N-VA meerderheid geeft met verkoop van de Boeie definitieve doodsteek aan de dorpskern van Beernem (gemeenteraad april 2018)

Op 26 april 2018 besliste de gemeenteraad om de Boeie definitief te verkopen. Sp.a en Groen verzetten zich tegen de verkoop van de Boeie.

De dorpskern van Beernem, met de Bloemendalestraat als centrale as, is steeds minder het kloppend hart van Beernem. Vele handelaars zijn verdwenen en er zijn veel appartementen in de plaats gekomen. Nu heeft de meerderheid ook de site van de Boeie verkocht. De grond kan volgens de gemeenteraadsbeslissing als 1 lot verkocht worden, of in 2 loten waarbij langs het Elzenbosselke ‘eengezinswoningen of duplexwoningen’ kunnen komen, terwijl er aan de kant van de Bloemendale ‘eengezinswoningen of meergezinswoningen’ kunnen gebouwd worden. Aan de kant van de Bloemendaelestraat kunnen er dus met andere woorden opnieuw appartementen bij komen. Gezien de vooropgestelde voorkoopprijs (€485 000 voor de grond in zijn geheel of €335 000 voor het lot gelegen langs de kant van de Bloemendalestraat) is de kans niet onbestaande dat er dus een appartementsgebouw wordt neergepoot.

De ruimte waarop de Boeie momenteel staat is echter de enige ruimte die het nog mogelijk maakt om in de Bloemendalestraat een publieke functie te creëren die kan bijdragen aan de heropleving van de dorpskern van Beernem. Het is ook de enige ruimte die nog kan gebruikt worden om bijkomend groen te creëren of een speelpleintje voor de achterliggende wijken.

Opnieuw wordt eigendom van de gemeente verkocht, omdat de meerderheid geld nodig heeft. De vele investeringen (o.a. 1,8 miljoen euro voor Drogenbrood) wegen heel zwaar op het gemeentelijke budget en de schuld is opnieuw opgelopen tot 12,5 miljoen euro. Ondanks het feit dat zowel beweging.net als CD&V zich eerder tegen de verkoop van de Boeie verzetten, weegt de financiële opbrengst van de verkoop blijkbaar zwaarder door dan maatschappelijke overwegingen.

Artikel_DeBoeie

Vraag in verband met parkeerplaatsen voor personen met een beperking (gemeenteraad maart 2018)

Vraag gesteld tijdens de gemeenteraad van maart 2018

In de gemeenteraad van 20 oktober 2016 vroegen Roos en ikzelf naar de heraanleg van de parkeerplaats voor mensen met een beperking op het gemeenteplein, naar aanleiding van het rapport over de toegankelijkheid van overheidsgebouwen dat toen in het Nieuwsblad was verschenen. Schepen Gijs Degrande antwoordde toen dat de heraanleg van het gemeenteplein een project zou zijn voor een volgend meerjarenplan, maar stelde ook: ‘Wat wel reeds concreet kan worden aangepakt is de verplaatsing van de parkeerstrook voor personen met een beperking. Deze kan beter en groter voorzien worden aan het begin van de bestaande helling’.
In de gemeenteraad van 18 oktober 2017 stelde ik de vraag opnieuw. Schepen Gijs Degrande antwoordde toen: ‘het klopt dat de uitvoering van de aanpak van het gemeenteplein nog niet gebeurd is. We proberen het zo snel mogelijk in orde te brengen. Door de hoge werkdruk binnen de technische dienst is het er nog niet van gekomen. Hierop een termijn kleven is niet mogelijk, maar dit wil niet zeggen dat het niet onze bezorgdheid is’.
Nog eens 6 maand later, en anderhalf jaar na de oorspronkelijke vraag is er nog steeds niets veranderd. Wanneer wordt de parkeerplaats aangepakt?
Nog in de gemeenteraad van 18 oktober 2017 stelde ik ook een vraag over de beschikbare plaatsen voor mensen met een beperking in de omgeving van het gemeenteplein. Schepen Jos Sypré zei dat hij bereid was om in overleg met de raad voor personen met een handicap alle beschikbare plaatsen voor personen met een beperking te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Wat is de stand van zaken?

Antwoord van de bevoegde schepenen

Schepen Degrande bevestigt dat dit een terecht aandachtspunt is. Het is een blijvende bekommernis: ondanks een vermoeden van het tegendeel, het bestuur is er echt wel bezig mee geweest. Aanvankelijk was het de bedoeling dit mee te nemen in de heraanleg van de buitenomgeving van de huidige werkzaamheden ‘verbouwing bib’. Dat ontwerp is evenwel nog niet klaar en ook de uitvoering ervan moet nog worden ingepland. Vandaar de beslissing om beide dossiers van elkaar los te koppelen. De dienst mobiliteit werkt momenteel aan een dossier dat eerstdaags op de agenda van het college wordt gebracht en in principe snel klaar zou kunnen zijn voor uitvoering. De schepen bevestigt dat het college zich zeer betrokken voelt en snel tot realisatie wil overgaan.
Schepen Sypré vult nog aan dat het aantal beschikbare plaatsen voor mensen met een beperking in de omgeving van het gemeenteplein moet voldoen aan de norm toegankelijkheid die gesteld wordt.
De norm toegankelijkheid spreekt over 6% voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Het gaat hier wel om een norm ‘toegankelijkheid gebouwen’. Dit impliceert dus dat het betrekking heeft op openbare parkings bij publieke gebouwen. Het is niet zo dat deze norm geldt voor alle beschikbare parkeerplaatsen in een straat.
Concreet zijn er voor de volledige site van het OC-BIB-zwembad-gemeentehuis-Sociaal Huis ongeveer 140 parkeerplaatsen aangelegd voor bezoek aan gemeentelijke gebouwen. Hiervan zijn 7 parkeerplaatsen voor mensen met een beperking nodig (6% tot 100 parkeerplaatsen, daarna 1 per bijkomende 50 parkeerplaatsen).
Momenteel zijn er zeven beschikbaar voor de volledige site: 3 aan het OC, 2 aan BIB-zwembad, 1 aan het gemeentehuis en 1 aan het Sociaal Huis.
De parkeerplaatsen zijn bovendien mooi verspreid zodat dit de nood wel zal dekken.
De adviesraad voor personen met een handicap buigt zich momenteel in overleg met de dienst mobiliteit over deze problematiek; het thema komt aan bod in de algemene vergadering van juni eerstkomend.

Artikel_parkeerplaatsenpersonenmeteenbeperking

Tussenkomst mobiliteitsplan (gemeenteraden februari 2018 en november 2017)

Tussenkomst over het mobiliteitsplan in de gemeenteraden van november 2017 en februari 2018)

In het beleidsplan staan heel wat goede intenties en geplande acties, want het mobiliteitsplan voorziet in de herinrichting van onveilige kruispunten zoals het kruispunt H.D’Ydewallestraat-Wingene Steenweg, het beperken van het zwaar verkeer in de Oedelemse dorpskern, investeringen in fietspaden en veilige schoolomgevingen.

Maar de twee fundamentele kritieken die ik geformuleerd heb in de gemeenteraad van november 2017 blijven overeind.

Kritiek 1: In het nieuwe mobiliteitsplan staat dat het mobiliteitsbeleid gebaseerd is op het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan naar Trappen, vervolgens naar het Openbaar vervoer en dan pas naar personenwagens zou moeten gaan. Dat is het uitgangspunt van het mobiliteitsplan.

Maar het STOP-principe wordt niet doorgetrokken in de concrete maatregelen die verder volgen en die verder in het plan uitgewerkt worden.

Voorbeeld 1: de optimalisatie van de circulatie in het centrum van Beernem. Het enige wat daarin staat over fietsers en voetgangers, is dat er door de invoering van het eenrichtingsverkeer meer ruimte wordt gegeven aan fietsers en voetgangers. Vervolgens wordt de inrichting van een kiss-and-ride zone aan de Zonnebloem beschreven. Dat staat volgens ons haaks op de operationele doelstelling dat je duurzame mobiliteit zal stimuleren. Je zou bijvoorbeeld het fietsverkeer naar de school kunnen stimuleren door de inrichting van een fietsstraat in de Rollebaanstraat, maar dat gebeurt niet. Dus in de herinrichting van de weg zelf wordt geen aandacht besteed aan de fietsers, die moeten gewoon op de rijweg rijden, maar wel aan kortstondig parkeren met de auto door de invoer van een kiss-and-ride zone.

Voorbeeld 2: in de operationele doelstellingen staat er dat mensen gestimuleerd moeten worden om de bus te nemen, terwijl dan wel de tussenkomsten in de abonnementen bij de Lijn terug worden afgeschaft, met uitzondering van de Buzzy Pazz. Dus de concrete maatregel die de operationele doelstelling zou kunnen uitvoeren, werd afgeschaft, zonder grondige evaluatie.

Over het openbaar vervoer gesproken. Ik ben blij dat er in het mobiliteitsplan, in de definitieve versie is opgenomen dat de gemeente Beernem een absolute voorstander is van de versterking en de uitbreiding van spoorlijn 50A.

Ik heb de cijfers opgezocht van het reizigersaantal in Beernem. In 2012 waren er 849 opstappende reizigers per week in Beernem. In 2015, na invoering het nieuwe mobiliteitsplan 652. Een daling met 200 mensen! Waar zijn die mensen naartoe? Die staan nu wellicht allemaal aan te schuiven in de file.

Ik had eigenlijk graag gehad dat er bij de verdere uitwerking van dat punt ook meer aandacht was besteed aan de aanleg van de parking in de stationsomgeving. Zoals ik de vorige keer heb aangegeven, staat in de bijlage dat INFRABEL en de NMBS aangeduid wordt als initiatiefnemer. Nu, in andere gemeenten zoals Oudenaarde, Deinze, Waregem, Zottegem, Wetteren, hebben we al gezien dat INFRABEL/NMBS eerst parkings aanlegt aan de stations, en ze daarna betalend maakt, waardoor de parkeerdruk in de wijken rond het station gevoelig verhoogt. Ik vraag uitdrukkelijk dat de gemeente 1) ofwel die parkings in handen houdt of 2) tussenkomt om ervoor te zorgen dat we niet gaan moeten betalen.

Kritiek 2: het mobiliteitsplan is geen losstaand gegeven, maar dat dat moet afgestemd worden met het andere beleid van je gemeente en de beleidskeuzes die je daarin maakt.

Voor bepaalde grote beslissingen die je als gemeentebestuur gaat nemen, moet je gewoon een grondige mobiliteitstoets uitvoeren.

Voorbeeld 1: gisterenavond was ik aanwezig op een participatiemoment, namelijk over de GRUP Planologische Ruil Industriepark, waarbij het de bedoeling is om  de gronden in de kanaalbedding miserie te ruilen voor de gronden waarop zich nu boomkwekerij Schrauwen bevindt. Ik heb de vorige gemeenteraad gezegd dat de as Wingene Steenweg – Sint-Andreaslaan zit nu al bij momenten overvol zitten, en ik heb gevraagd naar een grondige mobiliteitstoets. Ik krijg de startnota onder ogen, en kijk daar staat iets in over de effecten op mobiliteit, op pagina 50.

De N368 Sint-Andreaslaan werd een aantal jaren te­rug heringericht. Ook de N370 Stationsstraat – Wingenesteenweg is in de deelkern Beernem-station ingericht als doortocht. Er zijn geen recente telcijfers bekend van de N368 in de omgeving van de bedrijvenzone. Een slangtelling van AWV van 2006 geeft ter hoogte van de bedrijven­zone tijdens het avondspitsuur een intensiteit aan van 659 voertuigen, beide richtingen samen (zie ook Ver­zoek tot Raadpleging van het RUP Industriepark-oost). Er stellen zich dus zeker geen capaciteitsproblemen.

In de startnota wordt er verwezen naar cijfers uit 2006 (!) – 12 jaar geleden – waarna er geconcludeerd wordt dat er zich ‘zeker geen capaciteitsproblemen voordoen’. Tot zover het onderzoek naar het effect van de uitbreiding van het industriepark op de mobiliteitsstromen in onze gemeente. Ik vind dat niet ernstig, en ik vraag dan ook dat de gemeente een grondig onderzoek laat doen naar de effecten op mobiliteit, voor alle mensen die langs de doortocht wonen, maar ook voor de omliggende wijken langs de doortocht.

Voorbeeld 2 (niet gegeven op de GR februari – wel in die van november): de uitbreiding van Drogenbrood. Er zijn plannen om Drogenbrood verder uit te breiden, maar er wordt geen rekening gehouden met de groeiende parkeerdruk, of met het toenemende verkeer in de omliggende straten. Volgens het nieuwe mobiliteitsplan zal er éénrichtingsverkeer ingevoerd worden in de Wellingstraat, maar er is geen onderzoek gedaan naar de effecten op de mobiliteitsstroom in de Waterstraat. Het probleem van het kruispunt Parkstraat-Wellingstraat verplaatst zich mogelijks naar het kruispunt Parkstraat-Waterstraat.

Conclusie

Wij vrezen ervoor dat dit mobiliteitsplan, net zoals de vorige mobiliteitsplannen, er niet zal in slagen om het toenemend autoverkeer een halt toe te roepen en meer mensen op de fiets of op de bus en trein te krijgen. Dit betekent dat we ook in Beernem in de komende jaren meer files zullen krijgen, met meer luchtvervuiling tot gevolg.

2018_mobiliteitsplan

Kledingcontainers in Beernem (gemeenteraad januari 2018)

Naar aanleiding van een vraag over de aanbesteding ‘Inzameling van textiel via straatcontainers op het grondgebied van de gemeente Beernem’ in de gemeenteraden van januari 2018, namen sp.a en groen volgend standpunt in op de gemeenteraad.

Groen en sp.a vragen dat de sociale economie ook de kans krijgt om textiel in te zamelen en dat de opbrengst ervan naar een sociaal doel gaat.

In Beernem staan momenteel 27 kledingcontainers, voor het overgrote deel afkomstig van commerciële bedrijven. Deze kledingcontainers leveren flink wat winst op voor die commerciële bedrijven. In tegenstelling tot wat veel inwoners denken, dient hun tweedehandskledij dus allesbehalve een goed doel.

Reeds in april 2017 vroegen Groen Beernem en sp.a Beernem om via een aanbesteding enkel nog niet-commerciële containers toe te laten op het grondgebied van de gemeente, en de opbrengst van de kledingcontainers toe te wijzen aan een sociaal doel.

Ondanks de uitdrukkelijke belofte van de schepen voor Afvalverwerking aan de gemeenteraad, blijkt uit het bestek dat het schepencollege in december 2017 goedkeurde, dat er in de aanbesteding helemaal geen gedeelte wordt voorzien voor de niet-commerciële sector. Er wordt slechts één container op het recyclagepark voorbehouden worden voor de sociale economie (tegenover 14 containers voor de commerciële sector). Bovendien werd deze opdracht voor de sociale economie nog niet opgemaakt of uitgeschreven.

In het bestek staat ook niet uitdrukkelijk opgenomen welke boodschap er op de containers zal komen zodat de inwoners weten wat er met hun kledij gebeurt.

De gemeente zal met deze overheidsopdracht bijdragen aan de winsten van één commerciële bedrijf, en ze zal er zelf ook een stevige duit aan verdienen (geschatte inkomsten voor de gemeente: €15000).

In plaats van de winsten volledig te gaan privatiseren, vragen Sp.a Beernem en Groen Beernem dat de sociale economie een eerlijke kans krijgt om textiel in te zamelen, omdat de sociale economie een belangrijk maatschappelijk doel dient, namelijk de (her)integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Bovendien vragen we het schepencollege om de opbrengsten die de gemeente haalt uit de overheidsopdracht integraal te gebruiken ten voordele van een sociaal doel.

2018_kledingcontainers