Nieuwe bestuursploeg hijst voor de allereerste keer regenboogvlag aan het gemeentehuis van Beernem

De nieuwe meerderheid CD&V-sp.a-Groen heeft op 17 mei, de internationale dag tegen Holebifobie en Transfobie, een regenboogvlag gehesen aan het gemeentehuis van Beernem.

Schepen voor inclusie Vicky Reynaert (sp.a): “Er hing reeds een regenboogspandoek aan OC De Kleine Beer, die goed zichtbaar is vanop de Parkstraat. Vandaag hebben we voor de eerste keer een vlag gehesen aan één van de vlaggenmasten van het gemeentehuis, het centrum van de bestuurlijke en administratieve macht van de gemeente. Daarmee willen een duidelijk signaal geven dat discriminatie van holebi’s en transgenders niet geaccepteerd wordt. Tegelijkertijd willen we onze solidariteit betuigen met mensen die omwille van hun seksuele geaardheid vervolgd worden, wat nog steeds het geval is in grote delen van de wereld.

Windturbines ja, maar stop de verrommeling van ons West-Vlaams landschap

Opiniestuk gepubliceerd in Knack op 19 mei 2019

Terwijl in het buitenland windturbines oordeelkundig en geconcentreerd worden ingeplant , dreigt in onze provincie de ruimtelijke chaos.

De voorbije dagen haalden bepaalde windambities nogmaals het nieuws. Het zijn niet de ambities zelf die zorgen baren – integendeel, ook wij hebben die – maar wel de manier waarop. Over een concreet windplan wordt door de huidige Vlaamse Regering en de huidige bestuurders namelijk met geen woord gerept, en de ruimtelijke inplanting wordt overgelaten aan toevallige locatiekeuzes van individuele aanvragen.

Iedereen wil van West-Vlaanderen de klimaatprovincie maken, wij ook. Maar bij het uitstippelen van een windbeleid mogen we er niet blind voor zijn dat de aanwezigheid van windturbines ook invloed heeft op de waardering van het landschap. De evolutie gaat verder, en windturbines met een tiphoogte van 180 meter worden meer regel dan uitzondering.

Een goede ruimtelijke inplanting is dan ook cruciaal.

En daar knelt het schoentje.

In West-Vlaanderen zijn er twee ideale plaatsen voor windmolenparken: offshore in de Noordzee, en onshore op bepaalde trajecten in de omgeving van de E40 tussen Jabbeke en Adinkerke.

Maar al jaren wordt deze onshore ontwikkeling tegen gehouden door Skeyes, het vroegere Belgocontrol, en luchtvaartverkeersleider van de luchthaven van Oostende. Skeyes vreest dat windturbines het radarsysteem zouden kunnen beïnvloeden.

Nochtans vormt in andere landen de nabijheid van luchthavens geen probleem.

Bij de luchthavens van Kopenhagen en Wenen zijn windturbineparken gebouwd op 7 km afstand. In Mijdrecht werd op 10 km van Schiphol een windturbine van 150 m hoogte gebouwd, in Woensdrecht op 3 km.

Alleen in West-Vlaanderen blijkt dit niet te lukken. In plaats van zijn radartechnologie aan te passen en nieuwe software in te voeren, houdt Skeyes al jaren windturbines in de meest geschikte regio tegen.

Als alternatief worden lukraak vergunningen aangevraagd elders in ons West-Vlaamse landschap. Eén turbine hier, één turbine daar. In waardevol landschappelijk gebied, nabij woonkernen, historische stadskernen, onroerend erfgoed en zelfs Unesco werelderfgoed.

Dat dit mogelijk is, heeft alles te maken met de zogenaamde Vlaamse “clicheringsregel”. Daar waar het gewestplan geen windturbines toeliet in landbouwgebied, laat de clicheringsregel dit bestemmingsgewijs nu toch toe. Je veranda uitbreiden in landbouwgebied mag nog steeds niet, een grote windturbine plaatsen wel.

Deze clicheringsregel is symptomatisch voor het falende Vlaams ruimtelijk beleid.

Het enige wat Vlaanderen doet is grote windturbines vergunningsmatig overal mogelijk maken.

Van een ordentelijk inplantingsbeleid is geen sprake.

Het gevolg is een verrommeling van ons landschap en buurtprotesten.

De huidige Vlaamse Regering ging zelfs verder op dit elan met haar decreet bestemmingsneutraliteit. Een windturbine kan voortaan eender waar geplaatst worden, ook in woongebied en beschermd natuurgebied. Het decreet bepaalt dat de ruimtelijke bestemming van een gebied geen reden meer kan zijn om een inplanting te weigeren. De clicheringsregel in het kwadraat. Na kritische opmerkingen van de Raad van State, werd de uiteindelijk tekst over de verkiezingen getild.

Vergunningsaanvragen worden vandaag ingediend zonder aandacht voor het groter geheel. Iedereen doet maar wat. Daarom een warme oproep: vergeet de bestemmingsneutraliteit. Laat de ruimtelijke ontwikkeling niet afhangen van de grillen van individuele aanvragen. Stop met één windturbine hier, twee windturbines daar.

Zorg voor een bijkomend windpark op zee. Investeer verder in kabels tussen Groot-Brittannië en België voor een betere afstemming van de stroomuitwisseling tussen onze en de Britse windmolenparken. Want wanneer de wind krachtig waait aan de Belgische kust is het vaak kalmer aan Britse zijde, en vice versa. Durf met een windplan komen met duidelijk afgebakende regio’s. En vooral, pas nu eindelijk eens de radartechnologie van Skeyes aan. Wat in het buitenland al jaren geen beletsel is, zou het in België ook niet mogen zijn.

Simon Bekaert, Bieke Moerman, Mathijs Goderis, Vicky Reynaert (sp.a.).

Simon Bekaert en Bieke Moerman zijn beiden provincieraadslid, en gewezen schepen van ruimtelijke ordening van respectievelijk Tielt en Diksmuide. Mathijs Goderis is schepen in Brugge. Vicky Reynaert is schepen in Beernem.

 

 

 

Ontwerpbestuursakkoord 2019-2024

Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 hebben de nieuwe coalitiepartners CD&V, sp.a en groen de verschillende uitdagingen die Beernem de komende jaren te wachten staan grondig doorgesproken.

Dat resulteerde in een ontwerp-bestuursakkoord 2019-2024 dat de nieuwe krachtlijnen bevat voor het toekomstige bestuur van Beernem.

De nieuwe bestuursploeg wil gaan voor een ondernemend en een bruisend Beernem, een ecologisch en gezond Beernem en een sociaal en zorgzaam Beernem.

Als schepen van armoedebestrijding, sociaal beleid en kinderopvang ben ik bijzonder verheugd dat het nieuwe ontwerpbestuursakkoord 2019-2024 een volledig hoofdstuk bevat over het sociaal en zorgzaam Beernem waar we samen aan willen werken. Als nieuwe bestuursploeg willen we dan ook het signaal geven dat wij het voeren van een sterk sociaal beleid een belangrijke opdracht vinden van de gemeente Beernem.

Op basis van dit document gaan we de komende maanden in een participatief proces een uitgewerkt bestuursakkoord en een meerjarenplan opstellen, rekening houdend met de interne en externe omgevingsfactoren en de financiële draagkracht van de gemeente.

 

 

Drie maal is scheepsrecht: Beernem treedt toe tot de statiegeldalliantie dankzij wisselmeerderheid sp.a-groen-CD&V (gemeenteraad september 2018)

Coup de théâtre gisterenavond op de Beernemse gemeenteraad. Groen en sp.a dienden voor de derde keer hun voorstel in om als gemeente toe te treden tot de statiegeldalliantie; een alliantie die vragende partij is om statiegeld in te voeren op blikjes en petflessen. De bedoeling van de alliantie is om de stem van burgers, verenigingen en lokale besturen die het belastinggeld van hun inwoners moeten aanwenden om zwerfvuil op te ruimen, te verenigen om druk te zetten op de Vlaamse Regering om het statiegeld in te voeren.

Sp.a en Groen vroegen eerder in de gemeenteraden van zowel januari als april 2018 om toe te treden tot deze alliantie; toen stemden zowel CD&V als N-VA tegen de toetreding. Groot was onze verbazing toen CD&V Beernem in mei in de pers begon te pleiten voor de invoer van statiegeld.

Roos Lambrecht (GROEN) lichtte in de gemeenteraad het punt opnieuw toe:

In januari 2018 en april 2018 vroegen we om met Beernem toe te treden tot de statiegeldalliantie, dit werd jammer genoeg niet goedgekeurd.

In onze gemeente vormt zwerfvuil een groot probleem. Langs de wegen liggen er in de bermen en grachten blikjes, plasticverpakkingen, brikverpakkingen, PET-flessen enz. Ik denk dat alle politici tijdens hun huisbezoeken duidelijk  ehoord hebben dat veel inwoners zich ergeren aan zwerfvuil. Al die blikjes en flesjes in de natuur en op straat storen hen.

Het zwerfvuil veroorzaakt ook dierenleed. Deze week nog in het nieuws : 43 koeien in drie maanden dood en het aantal ligt waarschijnlijk nog hoger…Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plasticsoep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen.

De Statiegeldalliantie wil de krachten bundelen om de roep om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes in te voeren, te versterken.

Op  deze kaart zie je de groen gekleurde gemeenten die wel aangesloten zijn, zoals Zedelgem, Oostkamp, Damme, Knesselare, Brugge … waarom Beernem niet?

Vicky Reynaert (sp.a) vulde aan:

Beste collega’s

Ik viel bijna van mijn stoel toen ik even terug de pers las, en las dat CD&V Beernem meer wil inzetten op de strijd tegen zwerfvuil. Ik citeer: ‘CD&V Beernem is alvast hevige voorstander van de invoering van statiegeld op blikken en petflessen’ en verderop in het artikel: ‘we pleiten voor de invoering van statiegeld’; hoewel CD&V de aansluiting bij de statiegeldalliantie die we in de gemeenteraad van april 2018 voorgelegd hebben, vrolijk afkeurde om god weet welke reden.

We hebben wel een brief gestuurd naar Joke Schauvliege om te vragen aan de minister of ze flink het statiegeld wilde invoeren. Maar, mijn beste collega’s, toen ik het zomerakkoord van de Vlaamse Regering las, van 21 juli 2018, heb ik gemerkt dat CD&V-minister Joke Schauvliege blijkbaar hoegenaamd niet onder de indruk was van de brief die Beernem gestuurd heeft over de invoering van statiegeld. Want op Vlaams niveau is men netjes gezwicht voor de druk van de industrie om het statiegeld niet in te voeren. Conclusie: alleen door blijvend druk te zetten vanuit verenigingen, particulieren en jawel, de lokale besturen die ons belastinggeld moeten gebruiken om te betalen voor de opruiming van het zwerfvuil, zullen we allicht het Vlaamse niveau tot actie kunnen aanzetten. Vandaar dat wij dit punt opnieuw op de agenda van de gemeenteraad hebben gebracht. Beste collega’s, het spreekwoord luidt: put your money where your mouth is – en er staan maar liefst 8 gemeenteraadsleden van CD&V op de foto bij het bewuste artikel dat ik daarnet geciteerd heb. Red uw geloofwaardigheid en keur de aansluiting bij de statiegeldalliantie goed.

Deze oproep viel niet in dovemansoren bij de CD&V, die na enkele tussenkomsten van hun raadsleden, een tijdelijke schorsing vroeg van de gemeenteraad. Na rijp beraad koos CD&V dan toch voor de strijd tegen het zwerfvuil, en stemden ze – tegen hun coalitiepartner N-VA in – voor de aansluiting van Beernem bij de statiegeldalliantie. N-VA Beernem onthield zich uiteindelijk bij de stemming.

N-VA verwees dan weer naar de inspanningen die de gemeente al levert op het vlak van zwerfvuil – via de aankoop van een camera om sluikstorters te betrappen en te beboeten. Ook sp.a en groen stemden voor de aankoop van deze camera; maar de aankoop van een camera – en dus handhaving – is slechts het sluitstuk van een goed beleid tegen zwerfvuil.

Ik verwees dus naar mijn tussenkomst in de gemeenteraad van april 2017 en pleitte opnieuw voor de opmaak van een gemeentelijke plan in de strijd tegen zwerfvuil gebaseerd op de vier andere pijlers van een goed beleid tegen sluikstorten: 1) infrastructuur (het inrichten van de publieke ruimte – waar plaatsen we openbare vuilnisbakken en waarom), 2) sensibilisering en communicatie (affiches, sensibiliseringsborden op opgeruimde locaties), 3) omgeving (de materiële omgeving die sluikstorten kan bevorderen, zoals verwaarlozing van de omgeving of schade) en 4) participatie van buurtbewoners (buurtacties organiseren, ambassadeurs creëren, vragen om gepersonaliseerde affiches op te hangen of een soort van sociale controle te laten uitvoeren).

Tijd voor bijkomende actie dus op gemeentelijke vlak!